Juridische mededeling LSSI-CE

In overeenstemming met Wet 34/2002 op 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), heeft de entiteit GIFT CAMPAIGN, S.L. informeert u dat u de eigenaar van de website bent. In overeenstemming met de vereiste van artikel 10 van de bovengenoemde wet, rapporteert het de volgende informatie:

De eigenaar van deze website is:

Bedrijfsnaam: GIFT CAMPAIGN, SL
NIF: B66221490
C/Pallars 99, 2e verdieping, kantoren 24 en 27. 08018, Barcelona.

 

Gebruikers

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal schrijft de voorwaarde van de GEBRUIKER toe, die door deze toegang en/of het gebruik de hier weergegeven algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. Bovenstaande Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval dwingend zijn.

Voor de rechten van klanten en andere personen omtrend privacygevoelige informatie verzameling en het verzoek om inzage of correctie van consumenten gegevens kunt u terecht bij het privacybeleid.

 

Gebruik van het portaal

De website biedt toegang tot veel informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op internet die eigendom zijn van GIFT CAMPAIGN, S.L. of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van het portaal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn, en ermee instemmen er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die GIFT CAMPAIGN, S.L. aanbiedt via zijn portaal en met een veelzeggend maar niet beperkend karakter, niet om ze te gebruiken voor:

  • (i) zich bezighouden met onwettige activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde.
  • (ii) inhoud of propaganda verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, waarin terrorisme of een aanval op mensenrechten wordt bepleit.
  • (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van GIFT CAMPAIGN, S.L., haar leveranciers of derden, computervirussen introduceren of verspreiden of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
  • (iv) proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en, indien van toepassing, deze te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. GESCHENKCAMPAGNE, S.L. behoudt zich het recht voor om al die commentaren en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die een bedreiging vormen voor de jeugd of de jeugd, de orde of de openbare veiligheid of die, naar zijn mening, niet zouden geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval zal GIFT CAMPAIGN, S.L. is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

 

Intellectueel en Industrieel Eigendom

GIFT CAMPAIGN, S.L. zal de eigenaar zijn van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, evenals de elementen daarin (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de wijze van terbeschikkingstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in elke ondersteuning en met alle technische middelen, zonder de toestemming van GIFT CAMPAIGN, S.L. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van GIFT CAMPAIGN, S.L. te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en bewaar ze op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina's van GIFT CAMPAIGN, S.L. is geïnstalleerd.

 

Uitsluiting garanties en verantwoordelijkheid

GIFT CAMPAIGN, S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot: fouten of omissies van de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige en schadelijke programma's in de inhoud, ondanks alle noodzakelijke technologische maatregelen hebben genomen om dit te voorkomen.

 

Wijzigingen

GIFT CAMPAIGN, S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het gepast acht op zijn portaal, waarbij het zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op het portaal, kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 

Links

In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal GIFT CAMPAIGN S.L. zal geen enkele vorm van controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. In geen geval aanvaardt GIFT CAMPAIGN S.L. geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites.

Evenzo zal het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten impliceren.

 

Recht van uitsluiting

GIFT CAMPAIGN, S.L. behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken voor gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

 

Algemeenheden

GIFT CAMPAIGN, S.L. zal de schending van deze voorwaarden, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, nastreven door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die daarmee volgens de wet kunnen overeenkomen.

 

Wijziging van deze voorwaarden

GIFT CAMPAIGN, SL kan de hier bepaalde voorwaarden op elk moment wijzigen, en wordt naar behoren gepubliceerd zoals ze hier verschijnen.

De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en is van kracht totdat ze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen GIFT CAMPAIGN, SL en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de bovengenoemde stad.

★ Reviews