De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden op de website van Gift Campaign S.L., gevestigd te Calle Pallars 99, 2e verdieping, kantoren 24 - 27, 08005 Barcelona (Spanje), CIF B-66221490 (hierna, “Gift Campaign”), aan de klant of gebruiker (hierna, “klant” of “gebruiker”) evenals het gebruik ervan. Zowel het gebruik van de website als de aankoop van de aangeboden producten op de website, vertegenwoordigen de gebruiker´s acceptatie van deze algemene contract- en gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Gift Campaign stelt zich verantwoordelijk voor het publiceren van deze algemene voorwaarden zodat deze altijd ter beschikking zijn van de gebruiker.

Gift Campaign kan, altijd met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving, er op elk moment voor kiezen aanpassingen aan te brengen aan deze algemene contract- en gebruiksvoorwaarden op de website. Deze wijzigingen worden op de website gepubliceerd te samen met de datum van dergelijke wijzigingen om de gebruiker en/of klant zich er toe in staat te stellen de meest recente algemene voorwaarden te raadplegen.1. Klantenservice

Neem voor vragen of opmerkingen schriftelijk contact met ons op via e-mail of post:

  • Gift Campaign, S.L.
  • Calle Pallars 99, 2e verdieping, kantoren 24 - 27
  • 08005 Barcelona (Spanje)
  • Email: klantenservice@giftcampaign.com

We hebben ook een adminstratief adres in Amsterdam, Nederland.

  • Gift Campaign, S.L.
  • Teleport Towers, Sloterdijk, Kingsfordweg 151.
  • 1043 GR Amsterdam, Nederland
  • Email: klantenservice@giftcampaign.com

De klantenservice spreekt de volgende talen: Nederlands, Spaans, Engels, Frans, Italiaans en Portugees en is te bereiken van Maandag t/m Vrijdag van 09:00 tot 18:00 (Spaanse lokale tijd).

Bij vragen omtrent het aankoopproces of productspecificaties kan de gebruiker ook altijd onze FAQ pagina bekijken voor antwoorden op veelgestelde vragen.2. Verkochte artikelen

Onze aangeboden producten betreffen artikelen die gepersonaliseerd zijn volgens de wensen van de klant. Alle producten in de verkoop zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling door Gift Campaign. Gift Campaign behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op onze website.

Gift Campaign streeft ernaar om de kleuren van de aangeboden producten zo accuraat mogelijk te omschrijven maar kan niet garanderen dat de kleuren van de geleverde producten exact overeenkomen met de kleuren op de productpagina.

Aanbiedingen, acties of kortingen zijn geldig tot aan de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt.3. Aankoopproces

Om een bestelling te plaatsen neemt men contact op met de klantenservice. Het bevestigen van een bestelling impliceert de kennisneming en acceptatie van deze contract- en gebruiksvoorwaarden door de klant. De voorwaarden worden door Gift Campaign op deze website gepubliceerd zodat de klant deze op elk moment kan raadplegen.

De door de gebruiker aangeschafte producten kunnen op de website van Gift Campaign worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

 

3.1 Bestellen

Een bestelling zal niet als geaccepteerd worden beschouwd door Gift Campaign totdat deze onvoorwaardelijk de bestelling bevestigt in de bestellingsbevestiging. Gift Campaign behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder daar een reden voor te geven. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd en er al een bedrag in rekening is gebracht, wordt het desbetreffende bedrag geheel vergoed.

Ons klantenservice team zal persoonlijke contactgegevens opvragen en opslaan in de Gift Campaign database om de bestellling te verwerken en toekomstige aankopen te vergemakkelijken. De gebruiker heeft op dezelfde manier toegang tot zijn/haar gegevens.

Houd in gedachten dat het van belang is dat de verstrekte persoonsgegevens juist zijn om verwarring of incidenten bij de verzending van het/de gekochte artikel(en) te voorkomen. Daarnaast kan de gebruiker er voor kiezen om per post en/of e-mail, informatie en reclame van Gift Campaign te ontvangen.

De klant kan elk product personaliseren met een afbeelding, logo of tekst. In het geval van het aanbrengen van een afbeelding of logo, is de klant verplicht tot het aanleveren van reproduceerbaar materiaal van, naar het oordeel van Gift Campaign, goede kwaliteit. Gift Campaign streeft ernaar om in de offertes en digitale voorbeeld, het uiteindelijke resultaat van de aanpassingen zo precies mogelijk te omschrijven en laten zien zodat het door de klant als referentie gebruikt kan worden.

Elke bestelling waarbij het artikel aangepast wordt, wordt gecontroleerd en nagekeken door Gift Campaign en/of onze leveranciers. Gift Campaign behoudt zich het recht voor om de ontwerpen aan te passen indien de druktechniek dit vereist. In dat geval zal Gift Campaign een digitaal voorbeeld ter goedkeuring naar de klant sturen alvorens het proces door te zetten.

Het kan zijn dat er kleine verschillen voorkomen tussen de bedrukte artikelen en het voorbeeld dat online wordt getoond of toegestuurd per e-mail, niet beperkt tot kleuren, logo´s en/of afbeeldingen, zonder dat dit door Gift Campaign als gebrek wordt beschouwd.

Voor producten geleverd door Gift Campaign SL geldt een erkende tolerantie van ongeveer 5% wat betreft afmetingen, gewicht, aantallen, grammage per vierkante meter en maatspecificaties. Hetzelfde geldt voor kleine onvolkomenheden zoals vlekken, naden, afwerkingen, enz.

 

3.2 Prijzen en valuta

Tenzij sprake van een klaarblijkelijke fout, zal de prijs van elk artikel in de offerte vermeld worden. De prijzen op de website van Gift Campaign zijn exclusief btw en verzendkosten. De belasting en verzendkosten worden toegevoegd aan het totaalbedrag.

De BTW wordt met het toepasselijke tarief van elk land toegevoegd aan het totaalbedrag van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor andere belastingen die van toepassing zijn in het gebied waarnaar de producten worden verzonden.

Gift Campaign presenteert en verkoopt producten in euro´s. Men dient te betalen via bankoverschrijving, creditcard of betaalpas. Andere betaalwijzen worden niet geaccepteerd.

De klant gaat er mee akkoord Gift Campaign te voorzien van gegevens voor correcte bestelling en levering, een geschikte betaalmethode te kiezen en ervoor te zorgen dat er genoeg geld of krediet beschikbaar is om de totale kosten van de bestelling te dekken.

 

3.3 Levering

De klant gaat er mee akkoord dat de verzendvoorwaarden FOB (Free on Board) als uitgangspunt hebben en dat de overgang van de risico´s en additionele kosten van Gift Campaign naar de klant plaatsvindt op het moment dat de bestelling wordt afgeleverd bij het transportbedrijf.

Het is essentieel om correcte contactgegevens en telefoonnummers op te geven zodat incidenten zoals verkeerde adressen en onvindbare personen kunnen worden voorkomen. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of met het anderszins verlenen van medewerking noodzakelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling, is Gift Campaign gerechtigd voor rekening en risico van de klant alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Gift Campaign gepast acht, zonder verplicht te zijn het aankoopbedrag terug te betalen.

Gift Campaign streeft ernaar om bestellingen te verwerken binnen de aangegeven tijd voor het desbetreffende artikel. De levertijden van de door Gift Campaign genoemde producten zijn indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Levertijden zijn niet essentieel voor het contract en Gift Campaign is niet verantwoordelijk voor enige verliezen of kosten van de klant als gevolg van vertraging in de levering van producten, om welke reden dan ook. Gift Campaign behoudt zich het recht voor om producten in gedeelten te leveren. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De klant kan het contract (in zijn geheel) niet opzeggen als Gift Campaign een of meer van de leveringen niet kan vervullen of als de klant een klacht heeft met betrekking tot één of meer van de leveringen.4. Annuleren, ruilen en retourneren

Gezien de verkochte producten compleet gepersonaliseerd en aangepast zijn naar de wensen van de gebruiker, kan Gift Campaign geen producten ruilen, noch retourzendingen of annuleringen accepteren.

Zodra het aankoopproces is voltooid en de bestelling door ons is geaccepteerd, kan de klant zich daarom niet meer terugtrekken uit het contract. Deze bepaling doet geen afbreuk aan andere rechten die door de huidige wetgeving aan de consument worden erkend.5. Retourneren van defecte producten

De klant dient de producten op het moment van ontvangst te onderzoeken op tekorten en/of zichtbare gebreken. Indien de klant van mening is dat het geleverde product niet voldoet aan de omschrijving in het contract, dient deze direct contact met ons op te nemen via de e-mail klantenservice@giftcampaign.com met een vermelding van het bestelnummer, een beschrijving van de schade en een foto van het product. Wij zullen de klant informeren van de volgende stappen en aangeven hoe het product eventueel te retourneren.

We zullen het geretourneerde product zorgvuldig onderzoeken en de klant binnen een redelijke termijn per e-mail laten weten of het retourneren of vervangen van het product gepast is. Het retourneren of vervangen van het item wordt zo snel mogelijk gedaan, binnen 30 werkdagen vanaf de datum waarop we een e-mail hebben gestuurd waarin het retourneren of vervangen van het artikel bevestigd is.

De klant kan in geen geval een klacht indienen tegen Gift Campaign in het geval dat de producten na levering geheel of gedeeltelijk zijn verbruikt, be- of verwerkt of vermengd met andere producten, waaronder niet begrepen is installatie door of namens Gift Campaign.

De klant kan ook geen klachten indienen over kenmerken van het product gezien deze al geverifieerd zijn in het laatste voorbeeld dat per e-mail door Gift Campaign is verzonden voorafgaand aan de aankoop.6. Overmacht

In geval van overmacht heeft Gift Campaign het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of, naar eigen keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting de klant te compenseren.

Onder overmacht van Gift Campaign wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan, alle omstandigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Gift Campaign kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen transportmoeilijkheden, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van leveranciers van Gift Campaign, geheel of gedeeltelijk in gebreke zijn van derden, die door Gift Campaign zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, waaronder het niet verkrijgen van een benodigde vergunning, storing of onderbreking in de levering of beschikbaarheid van energie, storing of onderbreking in de werking van openbare dienstverleners, storing, onderbreking of stopzetting van de levering van grondstoffen, half afgewerkte producten en/of eindproducten, evenals iedere omstandigheid die Gift Campaign redelijkerwijs niet had kunnen voorzien en waarop Gift Campaign geen invloed kan uitoefenen.7. Aansprakelijkheid en disclaimer

Tenzij nadrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot enig gekocht product strikt beperkt tot de aankoopprijs van een dergelijk product.8. Intellectueel eigendom

De klant verklaart eigenaar te zijn van alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de door de klant gekozen logo's en/of afbeeldingen welke op het product geplaatst dienen te worden. In het geval dat de klant niet de eigenaar is van alle rechten, verklaart deze de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar te hebben voor het gebruik ervan. Gift Campaign is in geen geval aansprakelijk jegens derden voor claims van welke aard dan ook die verband houden met copyright of intellectueel eigendom.

De klant zal Gift Campaign compenseren voor elke claim van derden als gevolg van schending van een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de productie, levering of het gebruik van een product of dienst die is uitgevoerd of geleverd in overeenstemming met de specificaties van de klant. Deze compensatie is ook van toepassing als Gift Campaign in opdracht van de klant een bestaand artikel of creatie moet wijzigen.

Gift Campaign is in geen geval en onder welke omstandigheden dan ook verantwoordelijk voor de schendingen van dergelijke rechten door de klant of een derde partij.9. Schriftelijke communicatie

De toegepaste regelgeving vereist dat een deel van de informatie of communicatie die wij naar de gebruiker sturen, schriftelijk is. De bestellingsbevestiging van de klant bevestigt uitdrukkelijk de kennisneming en acceptatie dat het merendeel van deze communicatie met ons elektronisch is. De klant gaat er mee akkoord om voor contractuele doeleinden dit elektronische communicatiemiddel te gebruiken en erkent dat alle contracten, notificaties, informatie en andere communicatie die wij elektronisch sturen, voldoen aan de wettelijke vereisten om schriftelijk te worden geacht. Deze voorwaarde heeft geen invloed op de door de wet erkende rechten voor consumenten.10. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een van de huidige voorwaarden of contractbepalingen door de bevoegde autoriteit nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden van kracht, zonder te worden aangetast door de nietigheidsverklaring.11. Bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), informeren we dat we de informatie die de gebruiker ons verstrekt, behandelen met het doel de gevraagde service en facturering hiervoor te bieden. Expliciete toestemming van de gebruiker veronderstelt de legitimatie voor de behandeling van de gegevens. De persoonsgegevens zullen deel uitmaken van onze database gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de service of wettelijke bepalingen. Ontvangers: De gegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is en/of om de gevraagde dienst te verlenen. Rechten: De gebruiker kan zijn/haar toestemming intrekken en rechten uitoefenen om de gegevens te openen, corrigeren, tegen te werpen, te beperken, mee te nemen en te verwijderen voor de verantwoordelijke van de data-opslag; daarnaast kan de gebruiker ook naar de bevoegde controleautoriteit (het AP) gaan.12. Toepasselijk recht

Het gebruik van onze website en contracten valt onder de Spaanse wet. Elk geschil dat zich voordoet of verband houdt met het gebruik van de website of met genoemde contracten, zal worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is hierbij bevoegd verklaart om kennis te nemen van geschillen. Als gebruiker van onze diensten, heeft niets in deze clausule gevolgen voor de consumenten rechten die worden erkend door de huidige wetgeving.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Deze algemene contractvoorwaarden zijn van kracht op 31 maart 2020.13. Code of Conduct

Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren. Hierbij de Code of Conduct.