Privacybeleid Gift Campaign S.L.

Het bedrijf garandeert de gebruikers van de website dat het voldoet aan de organieke wet op de gegevensbescherming en de waarborging van digitale rechten, en dat het de door wet- en regelgeving vereiste beveiligingsmaatregelen heeft getroffen met het oog op het bewaren van geheimhouding, vertrouwelijkheid en integriteit bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt op de wijze en met de beperkingen en rechten die worden toegekend door de bescherming van persoonsgegevens.

Het doel van het verzamelen en verwerken van de gevraagde persoonsgegevens is om de gebruiker van dienst te zijn, zowel administratief als commercieel. Legitimatie: De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de toestemming die u geeft door dit privacybeleid te accepteren voordat u uw gegevens aan ons verzendt / verstrekt. Ontvangers: uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk van op de hoogte wordt gesteld of er een wettelijke verplichting bestaat. Gift Campaign verbindt zich ertoe de maximale reserve, geheimhouding en vertrouwelijkheid te bewaren met betrekking tot de informatie van de persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. Duur: Uw gegevens worden bewaard voor de minimale tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die kunnen voortvloeien uit de verstrekte gegevens en uit andere wettelijke vereisten. Rechten: De belanghebbende is de eigenaar van de rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en verzet tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens, evenals het recht op hun overdraagbaarheid. Evenzo kan de belanghebbende op elk moment de gegeven toestemming intrekken zonder de wettigheid van de behandeling aan te tasten, evenals de mogelijkheid om naar de bevoegde controleautoriteit (AEPD) te gaan.

LSSI -CE Juridische kennisgeving

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), heeft de entiteit GIFT CAMPAIGN S.L. informeert u dat u de eigenaar van de website bent. In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de voornoemde wet, rapporteert het de volgende informatie:

De eigenaar van deze website is: GIFT CAMPAIGN S.L.
CIF: B66221490
Adres: Calle Pallars 99, 2e verdieping, kantoren 24 - 27

 

Gebruikers

Toegang tot en/of gebruik van dit portaal geeft u de voorwaarde van GEBRUIKER, die van genoemde toegang en/of gebruik de hier vermelde Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Bovenstaande Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, dwingend zijn.

 

Gebruik van het portaal

De website biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op internet van GIFT CAMPAIGN S.L. of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij genoemde registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER stemt ermee in om correct gebruik te maken van de inhoud en diensten die GIFT CAMPAIGN S.L. aanbiedt via zijn portaal en met een indicatief maar niet beperkend karakter, niet om ze te gebruiken voor:

  • (i) illegale activiteiten of in strijd met de goede trouw en openbare orde
  • (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, terrorisme te bepleiten of mensenrechten te schenden
  • (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van GIFT CAMPAIGN S.L., haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken
  • (iv) proberen toegang te krijgen tot en, waar nodig, de e-mailaccounts van andere gebruikers te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. GIFT CAMPAIGN S.L., behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of kinderen, de orde of de openbare veiligheid bedreigen of die naar zijn mening niet geschikt voor publicatie. GIFT CAMPAIGN S.L. is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools

 

Intellectuele en industriële eigendom

GIFT CAMPAIGN S.L. is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen daarin (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).

Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met alle technische middelen, zonder de toestemming van GIFT CAMPAIGN SL. niet toegestaan. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van GIFT CAMPAIGN SL te respecteren. U kunt de elementen van de portal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en bewaren op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van GIFT CAMPAIGN S.L.

 

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

GIFT CAMPAIGN S.L. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het nemen van alle noodzakelijke technologische maatregelen om dit te vermijden.

 

Wijzigingen

GIFT CAMPAIGN S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan zijn portaal aan te brengen die het nodig acht, en kan zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop deze worden gepresenteerd of gelokaliseerd in zijn portaal, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 

Links

In het geval dat de website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, zal GIFT CAMPAIGN S.L. zal geen enkele vorm van controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud. In geen geval aanvaardt GIFT CAMPAIGN S.L. geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites.

Evenzo zal het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten impliceren.

 

Recht van uitsluiting

GIFT CAMPAIGN S.L. behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of door een derde de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen of in te trekken aan die gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

 

Algemeenheden

GIFT CAMPAIGN S.L. zal de schending van deze voorwaarden nastreven, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die daarmee overeenkomen volgens de wet.

★ Reviews